Askerlik Süresi Kaç Aydır?

Askerlik yapmakla yükümlü olanların askerlik yapacakları süreler 7179 Sayılı Askeralma kanunu ile düzenlenmiştir. Bu kanuna göre temel askerlik eğitimi tüm askerlik tipleri için zorunlu hale getirilmiştir. Kanunda “Hizmet süresi; erbaş ve erler için altı ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için on iki aydır. Hizmet sürelerini, ihtiyaca göre bir katına kadar artırmaya veya yarısına kadar azaltmaya Cumhurbaşkanınca karar verilebilir. Bu şekilde belirlenen hizmet süresi altı aydan az olamaz.” denilmektedir. Gelin askerlik sürelerinin kaç gün olduğuna hep birlikte bakalım.

Bedelli Askerlik Süresi Ne Kadardır?

a) Bedelli askerlik yapacaklar bedel ücretini ödeyecek ve toplamda 1 ay askerlik yapacaktır. 1 Aylık temel askerlik eğitimi sonrasında terhis edilecektir.

Er ve Erbaş Askerlik Süresi Ne Kadardır?

b) Er olarak askerlik yapacaklar için 2 ihtimal söz konusudur. Er ve erbaş olarak askerlik yapacaklar 6 ay ücret almadan askerlik yapacaklardır. 6 Ayın sonunda isterlerse terhis olabilirler ve askerlikleri biter. İsterlerse de 6 ay daha askerlik yaparlar ve bu ikinci 6 aylık dönemde devlet bu kişilere asgari ücretten az olmamak üzere bir ücret verir. Yani er ve erbaşlar için askerlik süresi ya 6 ya da 12 aydır. 6 Ay zorunludur. 6 ay daha kalıp 12 aya tamamlamak isteğe bağlıdır.

Erbaş ve erlerden istekli olanlar, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesi ile terhise hak kazandığı tarihten itibaren Bakanlıkça uygun görülecek sayıda ve altı ay süre ile sınırlı olmak üzere bu Kanun hükümlerine göre askerlik hizmetlerine devam eder ve bu sürenin sonunda terhis edilir. Bu şekilde askerlik hizmetine devam edenlerin vazgeçme talepleri kabul edilmez. Bunlar hakkında muvazzaflık dönemi için askerlik hizmetinden sayılmayan sürelere ilişkin hükümler uygulanmaz. Bu yükümlüler hakkında ilk altı aylık hizmet süresi için ayrı, diğer altı aylık hizmet süresi için ayrı terhis belgesi tanzim edilir.

Askerlik hizmetine devam etmek için müracaat edenlerde aşağıdaki nitelikler aranır:
a) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
b) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;
1) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından,

2) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,
3) 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan, birisinden mahkûm olmamak.
c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak.
ç) Milli Güvenlik Kurulunca devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
d) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
e) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.
f) Birlik Komutanlığınca hakkında olumlu nitelik belgesi doldurulmuş olmak.
(6) Üçüncü fıkra kapsamında askerlik hizmetine devam edenlerden;
a) Disiplinsizlik ve ahlaki durum nedeniyle sıralı disiplin amirlerinin her türlü bilgi ve belgeye dayanarak düzenleyeceği nitelik belgesine göre askerlik hizmetine devam etmesi uygun görülmeyenler,
b) Hizmetlerinde yetersiz ve başarısız oldukları sıralı disiplin amirlerinin her türlü bilgi ve belgeye dayanarak düzenleyeceği nitelik belgesi ile anlaşılanlar,
c) Yetkili sağlık kurullarınca bu süre içerisinde hakkında “askerliğe elverişli değildir” kararlı sağlık raporu düzenlenmiş olanlar ile herhangi bir nedenle verilen istirahat veya hava değişimi süreleri toplamı yirmi günü geçenler,
ç) Yasa dışı siyasi, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunanlar ile tutum ve davranışlarıyla bu görüşleri benimsediği tespit edilenler,
d) Herhangi bir suç sebebiyle on günden fazla tutuklu kalanlar,
e) Beşinci fıkrada belirtilen suçlardan hakkında mahkûmiyet kararı göreve başladıktan sonra kesinleşenler,
asgari tabur komutanı ve eşiti askerî kurum amirince (Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında eşiti) terhis edilir.
(7) Üçüncü fıkra kapsamında askerlik hizmetine devam edenlere bu görevlerinin devamı süresince, net asgari ücretten az olmamak üzere, 23/2/1961 tarihli ve 257 sayılı Er ve Erbaş Harçlıkları Kanunu hükümlerine göre harçlık ödenir.

Yedek Astsubaylık Süresi Ne Kadardır?

c) Yedek astsubaylar için askerlik süresi toplam 12 aydır. Bu 12 ayın 1 ayı temel askerlik eğitiminde geçirilir. 11 Ay ise yedek astsubay olarak görev yapılır.

Yedek Subaylık Süresi Ne Kadardır?

d) Yedek subaylar (asteğmen) için askerlik süresi toplam 12 aydır. Bu 12 ayın 1 ayı temel askerlik eğitiminde geçen süredir. 11 Ay da yedek subay olarak görev yapılır.

İlgili Makaleler

Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Başa dön tuşu