Genel Kurmay Başkanlığı Karargahına Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Değerli Ziyaretçilerimiz. 28 Aralık 2018-15 Şubat 2019 tarihleri arasında Türk Silahlı Kuvvetleri internet sitesi üzerinden önbaşvuru işlemini yapan kişiler arasından uzman yardımcısı alımı yapılacaktır. Bu yazımızda sizlere 10-11 haziran 2019 tarihinde yapılacak sözlü sınava dair ve başvuruda istenen belgelere dair yapılan duyuruyu paylaşacağız. Kafanıza takılanları yorum bölümünden bize iletebilirsiniz. Resmi duruyu şu şekildedir:

1.    Genelkurmay Başkanlığı Karargâhında istihdam edilmek üzere ilana çıkılan 10 Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcısı kadrosu için 10 – 11 Haziran 2019 tarihlerinde sözlü sınav yapılacaktır.
2.    Başvurusu kabul edilen adaylardan, alım yapılacak her unvan için kadro sayısının 4 katı kadar aday KPSS P7 ve KPSS P18 puan türlerine göre sıralanarak taban puanlar belirlenmiştir. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sınava çağrılmıştır.
3.    Alım yapılacak unvanlara ait taban puanlar tabloda belirtilmiştir.

KADRO KPSS PUAN TÜRÜ TABAN PUAN
UZMAN YARDIMCISI 1
(Hukuk Fakültesi )
KPSS P7 79,09945
UZMAN YARDIMCISI 2
(Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi v.s)
KPSS P7 84,83437
UZMAN YARDIMCISI 3
(İşletme Lisans)
KPSS P18 79,32557

4.    Adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte MSB Sivil Memur Misafirhanesi TANDOĞAN/ANKARA adresinde hazır bulunacaklardır.
5.    Belirtilen tarihte sınav merkezinde bulunmayan adaylar sınav haklarını kaybedeceklerdir.
6.    Adaylar sınava gelirken Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeleri getireceklerdir. Başvuru kılavuzu aşağıda yer almaktadır. Lütfen detaylıca inceleyiniz.
7.    Adayların sınava gelirken belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir. Ancak getirilen belgelerin asılları teslim edilmeyecek, adayın kendisinde kalacaktır.
8.    Cep telefonu ile sınav merkezine giriş kabul edilmeyecektir.
9.    Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri sonlandırılacaktır.
10.    Mülakata gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.
11.    Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir. 

Silahlı Kuvvetler Uzman Başvuru Kılavuzu Aşağıdaki Gibidir:

GENELKURMAY BAŞKANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SİLAHLI KUVVETLER UZMAN YARDIMCISI TEMİNİ YAPILACAKTIR

 GENEL :  Genelkurmay Başkanlığı Merkez Karargâhına sözlü giriş sınavı ile Genel İdare Hizmetleri sınıfı 8’inci dereceden kadrolara atanmak üzere, 23 Ağustos 2015 tarih ve 29454 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Silahlı Kuvvetler Uzmanlığı Yönetmeliği” hükümlerine göre, 10 (on) Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcısı alınacaktır. Temin edilecek personel meslek yaşantısı boyunca Ankara’da Genelkurmay Başkanlığı Karargâhında görev yapacaktır.

 1. SINAVA KATILMA ŞARTLARI :
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımak,
 3. En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası ilişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası ilişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İşletme lisans programlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
 4. 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle, 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1983 ve daha sonra doğmuş olanlar),

ç. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

 1. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 27-28 Mayıs 2017 veya 28-29 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre KPSSP7, KPSSP18 puan türlerinden 70 ve daha yüksek puan almış olmak,
 2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılmış yabancı dil sınavlarından, İngilizce veya Fransızca alanlarının en az birinden, son 5 (beş) yıl içerisinde en az 80 puan almış olmak (veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği YÖK tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınav notu almış olmak) .
 3. Müracaat edenler arasında yapılacak puan sıralamasında ön başvurusu ve evrakı kabul edilen adaylardan, başvurdukları kadro sayısının dört katı aday içinde bulunmak (son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.),
 4. Erkek adaylar için, sınavın yapıldığı tarih itibarıyla askerlik durumu bakımından; askerlikle ilişkisi bulunmamak (askerlik çağına gelmemiş olmak, ertelenmiş veya muaf tutulmuş olmak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olmak),

ğ.  Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,

 1. Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş bulunmak,

ı.   Giriş sınavını kazanan adaylardan, Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık mevzuatında öngörülen nitelikleri taşımak,

 1. Başarılı olan adayların, güvenlik soruşturması sonucu olumlu olmak ve göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamaktır.
 2. BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER :
 3. Çevrimiçi (online) ön başvurular, 28 Aralık 2018-15 Şubat 2019 tarihleri arasında http://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır.

NOT: Genel ağ (İnternet) ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.

 1. 15 Mart 2019 tarihinden sonra ön başvurusu kabul edilen adayların isim listesi http://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.
 2. Sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu kişilerin atamaları yapılmış olsa dahi işlemleri iptal edilir.

ç.  Sözlü sınava gelirken adayların yanında getireceği belgeler:

(1) Kurumun resmi internet sitesinden temin edilebilecek Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Formu (Elektronik ortamda eksiksiz hazırlanacak),(forma ulaşmak tılayınız)

(2) Yüksek öğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurum veya noterden onaylı sureti ya da yabancı üniversitelerden mezun olunması halinde Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti,

(3) Kendi el yazısı ile yazılmış; anne babasının adları ve meslekleri, ilk orta ve yükseköğrenimini yaptığı okullar, yükseköğreniminden sonra ne gibi işler yaptığı ve kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin isimleri ile T.C kimlik numarasının iş ve ikametgah adreslerinin de belirtildiği ve sabıka kaydının olup olmadığının beyan edildiği özgeçmişi,

(4) Geçerlilik süresi dolmamış KPSS sonuç belgesi,

(5) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 sayfa olan form, adaylar tarafından doldurma talimatına uygun olarak bilgisayarda BÜYÜK HARFLE doldurulacak, arkalı önlü olacak şekilde 2(iki) suret çıktısı alınacaktır. Formun ön yüzünün sağ üst kısmında yer alan fotoğraf kısmına yazıcı vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacak, kesinlikle fotoğraf yapıştırılmayacaktır.) imzalı olarak kayıt kabul aşamasında teslim edilecektir. (Dosyaya takılmayacak, diğer evraklardan ayrı olarak teslim edilecektir.) Uygun olmayan formlar kabul edilmeyecektir.

 1. Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcılığı alım kontenjanı ve nitelikleri ile öğrenim ile ilgili nitelik açıklaması aşağıdadır.

 

S.NO. UNVANI SINIFI KADRO
DERECESİ
ALINACAK
PERSONEL
SAYISI *
KPSS PUAN
TÜRÜ
ATAMADA TERCİH EDİLECEK İL ADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER
ÖĞRENİM NİTELİĞİ DİL PUANI
1 Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcısı GİH 8 2 KPSS P7 Ankara Hukuk Fakültesi lisans programından mezun olmak. ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavlarından (İngilizce veya Fransızca) en az 80 puan almış olmak.(veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği YÖK tarafından kabul edilen ve uluslar arası geçerliliği bulunan sınav notu almış olmak)
2 Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcısı GİH 8 6 KPSS P7 Ankara Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans programlarından mezun olmak. ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavlarından (İngilizce veya Fransızca) en az 80 puan almış olmak. (veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği YÖK tarafından kabul edilen ve uluslar arası geçerliliği bulunan sınav notu almış olmak)
3 Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcısı GİH 8 2 KPSS P18 Ankara İşletme lisans programından mezun olmak. ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavlarından (İngilizce veya Fransızca) en az 80 puan almış olmak. (veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği YÖK tarafından kabul edilen ve uluslar arası geçerliliği bulunan sınav notu almış olmak)

NOT:  (*)               Kontenjanlar idarenin ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilebilecektir.

 1. e. Sözlü için çağırma işlemi, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacaktır. (Sözlü sınava çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar olacaktır.)
 2. Çevrimiçi (Online) ön başvuru formunda doldurulması gereken bütün bölümler (Özellikle adayların yazışma/e-posta adresleri, telefon numaraları, ikamet adresi, posta kodu vb.) tam ve doğru olarak doldurulmalıdır.
 3. Başvuruları uygun olan adaylar giriş sınavları kapsamında;  sözlü sınava tabi tutulacaktır. Başarılı olan asil/yedek adaylar, yetkili hastaneye (rapor almak üzere) sevk edilecektir.

 SINAV ŞEKLİ VE KONULARI :

 1. Ön Başvurusu kabul edilen adaylardan kontenjanın 4 (Dört) katı kadarı, KPSS puanlarına göre sözlü sınava çağırılacaktır.
 2. Sözlü sınavda Sınav Komisyonu tarafından adaylar;

(1)        TSK mevzuatına, uluslararası hukuka, Anayasa ve idare hukukuna ilişkin bilgi düzeyi,

(2)        Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

(3)        Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

(4)        Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

(5)        Genel yetenek ve genel kültürü,

(6)        Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

 1. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.
 2. DEĞERLENDİRME VE İLAN :
 3. Sınav baraj notu 100 üzerinden 70’tir. Sözlü sınavdan 70 baraj notunun altında puan alan adaylar elenir.
 4. Değerlendirme neticesinde 10 asil ve 5 yedek aday belirlenecektir.
 5. Yapılan tüm sınavlar sonucunda başarılı olan adayların isim listesi ve yapmaları gereken hususlar http://personeltemin.msb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.
 6. SINAV YERİ VE TARİHİ :
 7. Sözlü sınav zamanı  10 – 11 Haziran 2019 tarihinde yapılacaktır. 
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Başa dön tuşu