3 Ağustos 2018 Bedelli Askerlik Kanunu Resmi Gazetede

Bedelli askerlik kanunu nihayet resmi gazetede yayınlandı ve artık resmileşti. Bundan Milli Savunma Bakanlığı tarafından bu kanunun nasıl uygulanacağına dair usul ve esasları belirleyen yönetmelik yayınlanacak. Yönetmelik de yayınlanınca artık bedelli askerlik için başvurular alınmaya başlayacak. Gelin 3 Ağustos 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Bedelli Askerlik Kanununa yakından bakalım ve maddeleri adım adım inceleyelim. Kanun metni şu şekilde;

MADDE 2-1111 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 55- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte her ne sebeple olursa olsun henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış ve 1 Ocak 1994 tarihinden (bu tarih dahil) önce doğan 1076 sayılı Kanun ile bu Kanuna tabi yükümlüler; istekleri halinde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilciliklerine başvurmaları, 15.000 Türk lirası veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuruna göre ödeme tarihindeki karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını defaten ödemeleri ve 21 gün temel askerlik eğitimini yerine getirmeleri şartıyla askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar.

Her ne sebeple olursa olsun daha önce bedelli veya dövizli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanlardan yaş şartını taşıyanlar, istekleri halinde birinci fıkra hükümlerinden yararlanırlar.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sağlık sebebiyle haklarında verilen askerliğe elverişli olmadıklarına dair kararlardan dolayı askerlik hizmetinden muaf tutulanlar da istekleri halinde yaş şartı aranmaksızın ve temel askerlik eğitimine tabi olmaksızın birinci fıkra hükümlerinden yararlanırlar.

Bu madde hükümlerinden yararlananlar temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli sayılırlar.

Bu uygulama kapsamında tahsil edilen tutarlar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez muhasebe birimi hesabına yatırılır. Yatırılan bu tutarlar karşılığı Savunma Sanayii Destekleme Fonuna aktarılmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek eklemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Bu madde hükümlerinden yararlanan yükümlüler hakkında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmaz, başlatılmış olanlar sona erdirilir ve bu suçlara ilişkin kesinleşmiş idari para cezaları tahsil edilmez.

Bedelin ödenmesi ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Milli Savunma Bakanlığınca belirlenir.”

Kanun Metninin Genel Değerlendirmesi

Gelin bu kanun metnine yakından bakalım ve detayları hep birlikte adım adım inceleyelim….

Sağlık Sebebiyle Askerlikten Muaf Olanlar Bedelli Askerlikten Faydalanabilir mi?

Sağlık sebebiyle askerlikten muaf olanlar 2018 yılında çıkacak bedelli askerlikten faydalanabilecekler. Çıkacak bedelli askerliğin taslak metninde Mevzuat şöyle diyor;

“Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sağlık sebebiyle haklarında verilen askerliğe elverişli olmadıklarına dair kararlardan dolayı askerlik hizmetinden muaf tutulanlar da istekleri halinde yaş şartı aranmaksızın ve temel askerlik eğitimine tabi olmaksızın birinci fıkra hükümlerinden yararlanırlar.”.

Mevzuatın 1. fıkrasında ise 15.000 TL ödeyenlerin bedelli askerlikten faydalanacağına dair hüküm yer alıyor. Yani özetleyecek olursak kişi eğer bedelli askerlik kanunu yürürlüğe girdiği tarihten önce sağlık sebebiyle askerlikten muaf tutuldu ise 15.000 TL para ödeyerek bedelli askerlikten faydalanabilecek. Askerlikten muaf olan kişi ayrıca 21 günlük temel askerlik eğitiminden de muaf olacak. Yani muaf raporu alanlar 15.000 TL ödeyecekler ve ödemeyi yapar yapmaz askere de gitmeden, temel askerlik eğitimine de katılmadan askerlikten muaf tutulacaklar.

Kilo Sorunu Olanlar Bedelli Askerlikten Nasıl Faydalanacak

Yukarıda bedelli askerlik kanunu çıkmadan önce askerlikten sağlık sebebiyle muaf olanların durumunu anlattık. Burada da bedelli askerlik kanunu çıktığında henüz askerlik hizmetinden muaf olacağına dair rapor almayan fakat sağlık durumu askerlik yapmaya uygun olmayanların durumunu inceleyeceğiz. 2018 Yılında çıkacak bedelli askerlik kanununun detaylarında buna ilişkin net bir metin yok fakat daha önceki yıllarda çıkan bedelli askerlik kanunlarında buna ilişkin ek maddeler vardı. Bu kanuna bağlı olarak yayınlanacak yönetmelik, genelge, uygulama esasları gibi ek mevzuat ile durum açıklığa kavuşturulacaktır. Gelin geçmiş yıllarda durumun nasıl işlediğine bakalım;

1999 yılında çıkarılan bedelli askerlik kanununda şu ifadeler yer almaktadır:

1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 inci maddesinin (A) ve (B) fıkralarındaki yasal mazeretleri nedeniyle belirlenen celp döneminde silâh altına alınamayanların sevkleri, mazeretlerinin sona ermesini müteakip ilk celp döneminde yapılır. 

Yani diyor ki kişi eğer askere alım zamanına kadar kilo verir ise askere alır, 21 günlük temel eğitimi yaptırırım. Eğer kişinin sağlık sorunları var ve bu sağlık sorunları askere alım zamanına kadar iyileşmez ise o zaman bu kişiye tecil veririm.  İyileştiği zaman askere alırım…Peki askerlik kanununun 35. maddesinin A ve B fıkralarında hangi ifadeler yer almaktadır;

Madde 35 – (Değişik: 20/11/1935 – 2850/1 md.) 
(Değişik birinci cümle: 22/5/2012 – 6318/8 md.) Yoklama sırasında aşağıda gösterilen nedenlerle askerlik yapamayacakları anlaşılanların işlemleri ertelenir:
A) Vücudları askere yarıyacak derecede büyümemiş olanlar.
B) Zamanın geçmesiyle veya tedavi ile geçecek illet ve hastalıkları olduğu sıhhi muayene neticesinde anlaşılanlar ve mevkuf veya mahpus olanlar (bunlardan işbu kanunda yazılı çağrılma zamanına kadar iyileşecekleri veya mahpusiyetleri biteceği anlaşılanlar ertesi seneye bırakılmayıp bedeni kabiliyetlerine göre asker edilirler).

Yukarıda görüldüğü üzere kişinin sağlık sorunları var ise, kişinin vücudu yeterince büyümedi ise yada kişinin bedeninde zamanla iyileşeceği öngörülen bir hastalık var ise (mesela kilo zamanla iyileşir, yaralar zamanla iyileşir … vb.) bu hastalıklara sahip olanlardan hastalığı askere alım zamanına kadar iyileşeceklerin tecillerinin yapılmayacağı ve kişilerin bedeni kabiliyetlerine göre askere alınacağı söylenmektedir. Yani kişinin eğer sağlık sorunu var ise bu kişi bedelli askerliğin temel askerlik eğitimine katılamaz. Bu kişiye tecil verilir. Kişi iyileşir ise o zaman ilk celpte askere sevk edilir ve 21 gün askerlik yapar diyor.

Sağlık Sorunu Olan Kişi 21 Günlük Temel Askerlik Eğitimine Katılacak mı?

Yukarıda açıkladığım üzere sağlık sorunu olan kişiler iyileşene kadar askere gidemeyecekler. Sağlık sorunu olan biri kesinlikle askere alınmaz. Bunu kafanızdan atmanız gerek. Şöyle düşünün. Kişi 200 kilo. Bu kişi bedelliye başvuru yaptı diyelim. Bu kişi askerlikten muaf raporu da almadı henüz. Bu kişiyi alıp da temel askerlik eğitimine dahil mi edecekler? Mevzuat diyor ki kişinin iyileşebilir bir hastalığı var ise (kilo gibi mesela. sonuçta kişi 3 sene içerisinde kilo verip zayıflayarak askere elverişli hale gelebilir) o zaman iyileşene kadar bekler kişi iyileşince askere alırım diyor. Ama eğer kişi iyileşemeyecek bir hastalığa sahip ise ve askere de elverişli değil ise zaten bu kişiye askere elverişli değildir raporu veriliyor… Özetle kişi aşırı kilolu ise bedelliye başvuru yapacak, bedelli kapsamına girecek, zayıflayana kadar beklenecek, 3 sene içerisinde zayıflayamaz ise o zaman kişiye muaf raporu verilecek ve kişi muaf olunca temel askerlik eğitiminden de muaf olmuş olacak ve terhis olacak. Sağlık sorunu olanlar kesinlikle 21 günlük temel eğitime alınmayacak. 

Bedelli Askerlik 21 Günlük Temel Askerlik Eğitimine Kimler Katılacak

Sağlık sorunu olan hiç kimse askere alınmayacak ve 21 günlük temel askerlik eğitimine katılmayacak. Askere alınacak kişilerin sağlıklı olması şart. Bu şartı taşımayan kimse temel eğitime alınmayacak. Daha önce muaf raporu alanlar zaten temel eğitimden muaf olacaklar. Şu anda sağlık sorunu olanlar ise iyileşene kadar 21 günlük temel eğitime alınmayacaklar. İyileştikleri, hastalıkları düzeldikten sonra kişi temel askerlik eğitimine alınacak. Sağlık sorunu yaşayan biri kesinlikle kışlaya alınmaz. 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre sağlık sorunu olan kimse kışlaya alınamaz, askerlik yapamaz…Net.

3 Ağustos 2018 Bedelli Askerlik Kanunu Yaş Şartı

1 Ocak 1994 tarihinden (bu tarih dahil) önce doğanlar bedelli askerlik kanunundan faydalanabilecek. 

Bedelli Askerlikten Faydalanan Kişi İdari Para Cezası da Ödeyecek mi?

Bu madde hükümlerinden yararlanan yükümlüler hakkında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmaz, başlatılmış olanlar sona erdirilir ve bu suçlara ilişkin kesinleşmiş idari para cezaları tahsil edilmez. Kanunda bu ifade var. Yani kişi 15.000 TL ödeyecek ve başka da para ödemeyecek. Hakkında kesinleşmiş yani mahkeme kararı ile verilen bir idari para cezası olsa dahi kişi bunu ödemeyecek kanundan faydalanırsa.

İlgili Makaleler

Subscribe
Bildir
guest
56 Yorum
Eskiler
En Yeniler Beğenilenler
Inline Feedbacks
View all comments
ilker

“Özetle kişi aşırı kilolu ise bedelliye başvuru yapacak, bedelli kapsamına girecek, zayıflayana kadar beklenecek, 3 sene içerisinde zayıflayamaz ise o zaman kişiye muaf raporu verilecek ve kişi muaf olunca temel askerlik eğitiminden de muaf olmuş olacak ve terhis olacak. Sağlık sorunu olanlar kesinlikle 21 günlük temel eğitime alınmayacak.” demişsiniz…..

İyide zaten kilo fazlası olanlar için normal prosedür 3 kere muayene ve çürük raporu, hangi salak bedelli için bide 15 bin lira verip, üstüne aynı şekilde 3 sene muayeneye girer ki.

METE

hocam mevzuatta 3. maddede parentez içinde hakkında ertesi yıla bırakma(kilo veya başka hastalık) kararı olanlar bizzat askerlik şubesine başvuracak yazıyor. pazartesi günü gidip durumu öğreneceğim. yazar iyi niyetle 1999 daki durumu anlatmış ancak yayınlanan mevzuatta ertesi yıla bırakma durumu olanlar ile ilgili bilgi yok.(anladığım kadarıyla)

Yunus emre

Merhabalar,
Ben 1999 yılında 3aylık asker iken askere elverişsiz raporu aldım. Şu an 46 yaşındayım. Bedelli askerlik yasasından yararlanmak istiyorum fakat askerde iken askere elverişsiz raporu alanlar
Bedelliden yararlanamaz diyorlar. Bu konuda yardımcı olurmusumuz.
Saygılarımla,

Isimsiz

Merhaba
Denetimli serbestlik gören kişi ( haftada bir karakola imzaya gidiyor ve ayda bir seminere katiliyor ) bedelli askerlikten yararlanr mi yararlaniyorsa nasl halledilecek imza zorunluluğunu

Ziya

Merhabalar, şuan üniversitede öğrenci olanlar için herhangi bir düzenleme var mı?

Volkan

Merhabalar, ben işletme mezunuyum. Askerliğimi yedek subay olarak yapmak istiyorum. Şu an mühendis,doktor vb. kişilerin birçoğunun bedelli yapacağını düşündüğüm için şansımın daha fazla olacağını düşünüyorum. Ancak kısa dönem çıktığı taktirde yapmak istemezsek bedelliden yararlanma şansımız yine oluyor mu? Bunu öğrenmek istiyorum. Yardımcı olur musunuz?Teşekkür ederim. İyi günler.

Volkan

O riski aldım size yazdıktan sonra 😀 E-devletten başvuru işlemlerimi yaptım. Askerlik şubesine gittim onaylattım. 19 ekim tarihinde sülüs çıkıyor galiba. Askerlik şubesinden, Sevk belgeni onaylamadığın takdirde bedelli başvurusu yapabilirsin dediler ama sevk belgeme baktığım zaman zaten onaylamış olmuyor muyum? Kesin bilgi yok galiba o tarih gelince tekrar bilgi almak gerekecek askerlik şubesinden sanırım. Teşekkür ederim bilgilendirdiğiniz için. İyi çalışmalar

LakLak

1 sene erteleme almıştım ocak 1 de bitiyor süresi şimdi soru 1: ben bedelliden yararlanmak istesem ocak 1 e kadar beklememe gerek yok sanıyorum yine gidip muayene olabilirim. soru 2: yine 1 sene erteleme alırsam bedelliden yararlanamıyorum ve bedelli hakım yanıyor mu?

Atakan

Benim birliğim belli oldu, 11 eylül’de teslim olmam lazım, bedelli için başvurmayı düşünüyorum bu tarihten önce mi yapmam lazım?

ozan simsir

iyi akşamlar ismim ozan 23 yaşındayım ön lisans mezunuyum bu sene üniversite sınavına ve dgs sınavlarına girdim üniversite sınavını kazandım 150 barajını geçtim ve bir 2 yıllık bölüm daha kayıt için hak kazandım ama benim askerligimi techil etmek için 2 yılın bir üstü eğitim yani 4 yıllık bir eğitim gerekliydi onun için girdim işte dgs sınavına fakat bir aksilik oldu ve puanım hesaplanmadı kazanamadım yani bir yer elimde hiçbir şey kalmadı her şeyi dgs ye göre lisansa tamamlayıp askerligi techil edip normal okuyacaktım fakat dgs olmayınca işler sarpa sardı şimdi bir kaç yerden bir şeyler öğrendim fakat net bir bilgi değil kirlilik sadece yardımcı olursanız cok ama cok sevinicem konu ise bakaya kalıp bir kağıt alıyormusuz sanırım üniversiteye kayıt yaptırdıktan sonra üniversite askeri yere kagıt gönderiyor ve techil oluyormusuz konu bu yani beni bir an önce o değerli zamanınızı ayırıp bilgilendirirseniz cok minnettar kalırım saygılar

remzi

tıpta uzmanlık eğitimi aldığım için 35e maddesine göre 2022’ye kadar tecilliyim.

bu durumda bedelli askerliğe başvurabilmek için ne yapmam gerekiyor?

akın

Hocam merhaba benim muafiyetle ilgili bi sorum olacak simdi bedelli askerlik icin basvurdugumuzda once parayı yatırıp daha sonra muayene oluyoruz bu durumda askerlikten muaf olursak para iadesi mi olacak yoksa once askerlik icin basvurup muaf olmazsak mı bedelliye basvurmak lazım

Hasan güneş

Merhaba! Akın bey bedelli başvuru yaptım ama bir kulağım duymuyor para yatırıp sonradan çürük alırsam paramı geri alma şansım varmı

ahmet demirkafa

Merhaba. Benim gözümde sorun var rapor alabilme şansım oladabilir olmayada bilir. Çürük raporu alamazsam bedelli hakkımı kullanabilir miyim. İzlemem gereken yol nedir?

akın

bikaç askerlik şubesini aradım ama net bi cevap alamadım bitanesi muayene ol teslim olmadan bedelli basvur dedi bi tanesi muayene olursan bedelli basvuramassın dedi bi tanesi de bedelli basvur rapor alırsan paran iade olnur dedi

Serhat

Bedelli askerlik yapanlarla uzun dönem askerlik yapanlar bir aradamı olacak mesela eskiden burdur bedelli askerlere ayrılmış bi kışlaydı şuanda oylemi olacak yoksa karısıkmı olacak

Selim YETİŞKEN

Ben üniversite öğrencisiyim.Bu sene son senem.Bedelli askerliğe okul zamanı çağırırlarsa daha sonraki celp dönemlerinde gidebilmek için askerliğimi tecil ettirebilir miyim?

Ogün

Merhaba bedelli askerlik başvurusu yapıp 15.000 tl yatıran bir kişiye çürük raporu verildiği taktir de para iadesi yapılabiliyor mu ?

Faruk

Bedelli askerlik için başvurdum fakat kilo sorunu oldu şimdi çürük raporumu verecekler yoksa askerlik yapmış gibimi gösterecekler ve çürük raporu verirlerse yatırdığımız bedeli geri ödeyeceklermi?

Ali

Ben bedeli askerlik ücreti yatırdım aile hekim doktoru beni hastaneye sevk etti muaf yazdılar ben ücret iadesi alırmıyım saygıllar

Murat gunes

Kanunen parası geri iade alırsın bunun için askerlik şubesine dilekçe yazman gerekir

Aytekin Şahin

sağlık sorununuz neydi?

Ahmet yurt

Bedelli parası ödendikten sonra bedelli yapmaktan vazgeçmesi durumunda parası geri ödenir mi ?

Aytekin Şahin

41 yaş+alerjik astım hastalığı + hipertıroid hastalığı + kas gücsüzlüğü + kalp ritim bozukluğu. Bu sağlık sorunu olanlar 21gün temel eğitime tabi tutulurlarmı? Bilgi alabilirmiyim. Saygılarımla

Ahmet Bakırcı

2012’de toplam tutarı 30,000 olan , birinci taksidi 15,000 tl’yi yatırdım ikinci taksidi yatıramadım.2018 Asekerlik başvurumu yaptığımda eski yatırdığım para geçerli olacak mı?
SAYGILAR

Özgür DEMİRCİ

Merhaba, 2018 yılı mart ayında askerlik celp işlemleri için hastaneye sevk edildim. Ankilozan spondilit( İltihaplı Romatizma) ve bel fıtığı rahatsızlığım var. Muafiyet verilmedi ama 6 ay erteleme verildi. Hastalığım düzelmedi. Bedelliye başvurdum. Benim ne yapmam lazım , yardımcı olabilirmisiniz.

hasan

Merhabalar
Ben bedelli askerlik için başvuru yaptım,bankaya parayı yatırıp 3 dekontla askerlik şubesine gittim ve aile hekimime gidip sağlık kontrolümü yaptırdım.Askerlik yerim belli oluncaya kadar başka herhangi bir işlem yapmam gerekiyor mu?
Teşekkürler.

M. TALHA SOĞANLI

Merhabalar bedelli işlemlerini tamamladıktan sonra polis memurluğuna geçiş sağlarsam ücret iadesi mümkün mü?

bengi

Merhabalar,

Ben 15.000 tl bankaya yatırdım sağlık muayenesi içi gittiğim aile hekimi beni göz hastahanesine yönlendirdi göz derecem yüksek olduğu için muaf raporu veridi ama heyet 13 kasım gibi onaylayacak yatırdığım paranın iadesi için dilekçe yazacağım bunun için tarih aralığı var mıdır ayın 13 ünde raporu götüreceğim askerlik şubesine o zaman dilekçe için geç olur mu ?

Serhat barış

Ben bedelliye başvurmadan önce bakaya cezasını vergi affında yapılandırdım. 3. Taksiti ödüyeceğim. Ama bedelliyi ödedim . Taksitleri yatrmadıgımda benim borcumda silinmiş olacakmı? Ve ne zaman siliniyor bakaya borcları.

Gaziantep Gaziantep

Her ay asker alınacaktı şimdi tekrar 4 celp donemimi oldu öyle bir söylenti War ???

Başa dön tuşu